Apie mus

2009 metų birželio mėnesį įsteigtos Investuotojų asociacijos pagrindinė veikla apima šias sritis:

 • dėmesio atkreipimas ir įspėjimas apie galimybes bei rizikas susijusias su investavimu
 • įvairaus pobūdžio renginių asociacijos nariams organizavimas, kurių metu siekiama ugdyti jų kompetenciją bei suvokimą apie finansų rinkas
 • smulkiųjų investuotojų teisių gynimas bei atstovavimas

Taip pat asociacija siekia tapti grandimi, jungiančia investuotojus, tarpininkus bei priežiūros institucijas.


Investuotojų asociacijos valdymo organai

 1. Visuotinis narių susirinkimas – aukščiausias valdymo organas.
 2. Valdyba – kolegialus valdymo organas, renkamas narių dvejiems metams, sudaromas iš 7 narių.
 3. Vadovas (direktorius) – organizuoja ir vykdo asociacijos veiklą, skiriamas valdybos.

 

Pagrindiniai asociacijos tikslai ir funkcijos yra:

 • skatinti asociacijos narių tarpusavio bendradarbiavimą, pasikeitimą informacija bei patirtimi;
 • prisidėti prie Lietuvos kapitalo rinkos vystymosi ir tobulinimo;
 • ginti ir atstovauti Asociacijos narių ir kitų investuotojų interesus, susijusius su investavimu į finansines priemones, įskaitant atstovavimą valstybės ir savivaldos valdžios institucijose;
 • kreiptis į teismą dėl viešojo intereso, susijusio su investavimu į finansines priemones, gynimo, atstovaudamas Asociacijos narių ir kitų investuotojų interesus;
 • ugdyti investuotojų kompetenciją, skatinti aktyvesnį jų dalyvavimą finansinių priemonių rinkose, tuo tikslu šviesti, ugdyti ir plėtoti investuotojų bendruomenę, organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus, diskusijas bei kitus renginius, dalyvauti Europos Sąjungos (ES), Pasaulio ir Lietuvos Respublikos mokslo ir socialinėse programose ir projektuose;
 • užmegzti ir plėsti kultūrinius ryšius su kitomis Lietuvos ir užsienio šalių asociacijomis, organizacijomis, vienijančiomis investuotojus ir/ar veikiančiomis su investicijomis susijusiose srityse, skatinti įvairiapusį bendradarbiavimą ir informacijos mainus;
 • išsakyti Asociacijos požiūrį viešai bei teikti pasiūlymus dėl finansinių priemonių rinkos funkcionavimo atitinkamoms institucijoms bei žiniasklaidos priemonėms;
 • analizuoti Lietuvos ir užsienio šalių finansinių priemonių rinkas bei susijusius teisės aktus, analizuoti ir lyginti gautą informaciją, kaupti, saugoti ir pateikti ją, siekiant aukščiau 2. punkte nurodytų tikslų bei vykdant aukščiau 3 punkte apibrėžtas Asociacijos funkcijas;
 • dalyvauti Lietuvos teisės aktų, susijusių su investavimu į finansines priemones, teisėkūroje teikiant pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, rengiamų teisės aktų projektų, dalyvaujant jų svarstymuose, teikiant ekspertines išvadas ir kitais būdais.

Investuotojų asociacijos įstatai

Atsisiųsti įstatus „Adobe Reader” (.pdf) formatu.